canva

חג החנוכה הוא חג של אור ושמחה. השנה נחגוג את החג בזמן מלחמה. הדימויים של אור וחושך מתעצמים בתקופה זו, כמו גם הביטוי "לגרש את החושך" במשמעותו הסמלית. במערך זה נשתמש בדימויים של אור וחושך, ונאפשר לתלמידות.ים  לבטא ולשיים את הרגשות שלהם.ן בתקופה זו ולחזק את התקווה והאור.

למערך מצורפת מצגת