מדינת ישראל מספקת שירותים לילדים ולמבוגרים עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, נפשיות ושכליות.
בשנים האחרונות חוקקו חוקים המקדמים שילוב בקהילה, וישראל אישררה את אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.
עם זאת, על אף ההתפתחויות הללו, עדין יש לבצע פעולות רבות במטרה לשפר את השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים ולעזור להם לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם.

מאת מאיירס- ג'ויינט- מכון ברוקדייל: המרכז לחקר מוגבלויות
* מומלץ לרפרף ולבחור נתונים שמתאימים לכיתה.

לטקסטים נוספים עם נתונים על קבוצות בחברה הישראלית: